Forslag til naturgenopretning i Vester Husby

Holstebro Kommune har ved flere lejligheder begrundet overvejelser om nye udstykninger af område 1.1. i Vester Husby med ønsket om udvikling af Holstebro som turistkommune.

Vester Husby Grundejerforening (VHGF) har i to tidligere notater tilsendt kommunen gjort opmærksom på, at udstykning er uforenelig med hidtidig planlægning og forvaltning af området. VHGF har i notaterne tillige redegjort for foreningens visioner for områdets fremtidige udvikling, hvis de nuværende lodsejere ikke længere ønsker at drive landbrug i område 1.1.

I dette notat vil der ske en kort uddybning af VHGF’s visioner. De bygger på samme præmis som Holstebro Kommune opstiller, ønsket om udvikling og styrkelse af Holstebro som turistkommune. Målet er det samme, men midlerne andre. VHGF er overbevist om, at Holstebro Kommunes planer om nye udstykninger vil modvirke dette mål. Hvorfor vil fremgå af det følgende.

Naturgenopretning i Vester Husby

Turisterhvervet og ejendomsmæglere markedsfører i dag Vester Husby med en fortælling om fremsynet planlægning, der har skabt et af landets mest attraktive og smukke sommerhusområder, i sig selv et enestående stykke kulturhistorie. Det er en fortælling, der kan rumme nye udstykninger øst for det først planlagte Vester Husby og senere udstykninger. Og det er en fortælling, der kan fastholdes og yderligere styrkes, hvis der foretages naturgenopretning af område 1.1. Det vil forbedre naturen og øge oplevelserne ved at færdes i området samtidig med, at området kan bidrage til Holstebro Kommunes bestræbelser på at imødegå konsekvenser af fremtidens klimaændringer og vil have positive konsekvenser for det omgivende landskab så langt som til Stadil Fjord.

Område 1.1. åbner sig mod nord mod Husby Klitplantage og mod vest mod et hede-klitlandskab, der er udpeget som habitatområde. Her ved Vester Husby strækker både habitatområde og hedelandskab sig et godt stykke ind i landet. Naturstyrelsen er aktuelt i gang med gennemgribende indgreb i dele af habitatområdet for at højne dets naturmæssige kvalitet. Vest for Husby Klitplantage er der fældet mange nåletræer, bekæmpet rynket rose og genskabt hedekær. Store dele af området er allerede ved at skifte karakter, fordi der tillades en vis, men dog kontrolleret, vinderosion og sandfygning i klitlandskabet. Det skal føre til et mere dynamisk landskab.

En naturgenopretning af Græm kær som anført i Kommuneplanen for 2017-2029 vil være et vigtigt supplement til Naturstyrelsens indsats, da det oprindelig er et såkaldt fattigkær, og også fordi størrelsen af et areal betyder meget for arters forekomst og overlevelsesmuligheder. Naturen i Danmark er trængt og har brug for mere plads. Klitlandskabet er en særlig prioriteret naturtype i EU. Her kan vi give en stor håndsrækning med genskabelse af kæret, der først blev afvandet i 1950erne. Flere steder, bl.a. i Nationalpark Thy har man oplevet, at netop kærområder har en rig flora og fauna. De, der vil færdes i området, vil kunne opleve fugle, blomster og insekter, som Danmark er ved at få alt for få af.

Miljømæssig betydning af naturgenopretning af område 1.1

Område 1.1. udgøres af lavbundsarealer, især det afvandede Græm kær, omgivet af arealer, der betegnes som særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder). Arealerne afvander til Stadil Fjord og videre til Ringkøbing Fjord. Det øvre grundvandsspejl ligger højt på arealerne, og dele af dem har trods dræning regelmæssigt været så fugtige, at de har umuliggjort kørsel med store høstmaskiner. Med de klimamæssige påvirkninger, vi fremover kan forvente, vil en konsekvens være yderligere hævning af grundvandsspejlet. En naturlig fremskyndelse af afledningen af vandet er ikke mulig, da der næsten intet fald er fra Vester Husby til Stadil Fjord. Tværtimod må det forventes, at der vil være en stadig stigende stuvningseffekt fra arealerne nedstrøms Vester Husby.

Stadil Fjord med omgivelser er et internationalt naturområde (Natura 2000) og skal som sådan opretholde en gunstig bevaringsstatus. Med øgede nedbørsmængder m.v. er det langt fra en given sag, at fjorden kan opretholde sin status. Kan den ikke det, skal der findes områder i oplandet, hvor der bl.a. kan etableres vådområder mm. Lavbundsområdet Græm kær vil her være en oplagt kandidat, ligesom initiativer i det østlige SFL-område vil kunne nedbringe risikoen for en belastning af Stadil Fjord. Under alle omstændigheder vil en opgivelse af landbrugsdriften på de ca. 40 ha af område 1.1. have en gunstig virkning på fjordens – også kommende – tilstand. Virkningen vil kunne øges ved en bevidst planlægning for en reduktion i afledningen af næringsstoffer og sediment. Og nok så vigtigt: Vi vil her få en god fortælling om sammenhængen mellem ny natur i Vester Husby og Stadil Fjord et stykke væk.

Den positive fortælling om Vester Husby

VHGF ønsker i samarbejde med Holstebro kommune at fastholde og styrke den positive fortælling om Vester Husby. Det vil tale til fremtidens turister, når de kan læse, at område 1.1. oprindelig blev holdt åbent for at fremhæve æstetiske og landskabelige værdier, og senere gennem en naturgenopretning at genskabe sin oprindelige natur for at sikre biodiversitet og imødegå de stadig mere nærværende klimatiske udfordringer.

En udstykning kan man foretage én gang, derefter skifter området fundamental karakter med uoprettelige negative konsekvenser. Åbenheden mod plantage og klitter i overensstemmelse med den oprindelige natur og en visionær planlægning vil gå definitivt tabt med nyt byggeri. Nye huse vil skæmme i det flade landskab, ligesom nybyggeri vil føre til øget bevoksning, der vil lukke området. Kun nogle få huse yderst mod vest vil få udsyn til åbne arealer mod havet, i modsætning til nu med lange stræk, hvorfra gående, cyklister og sommerhusbeboere har udsyn mod åbne arealer fra alle fire verdenshjørner.

I den forbindelse tillader vi os også at minde om det oprindelige sogneråds intentioner for området. I begrundelserne for planlægningen af området betonede sognerådsformand Jens Andersen, at man havde tilgodeset alle lodsejere med byggegrunde. Sognerådet var imod yderligere byggegrunde, da de ”vil komme ud på den flade slette, som man mener bør friholdes”. Man havde ved ”de flade strækninger … efter besigtigelse i terrænet” placeret byggefelter, hvor ”bebyggelsen vil skade mindst”. Man lagde vægt på at bevare ”de meget smukke vestlige arealer” og på, at der var åbenhed, så ”man kan se ud til klitterne”. Jens Andersen fremhævede også, at ”på størstedelen af de arealer som friholdes for bebyggelse, er grundvandsstanden så høj, at bebyggelse er uforsvarlig”.

VHGF og fremtiden

I dag blæser de politiske vinde i retning af mere natur og mere bæredygtighed. Naturgenoprettes de ca. 40 ha i område 1.1, vil man kunne

  • opleve en del af det særlige danske hede-klitlandskab,
  • opleve et af de få steder, hvor klitlandskabet tilmed har noget af sin gamle dynamik,
  • opleve og følge pleje af naturarealer,
  • opleve at den artsrigdom af planter og dyr, der var normal før området blev opdyrket, over tid vender tilbage og i tilgift
  • opleve et af de mest specielle danske sommerhusområder skabt af fremsynede folk i Husby sogn, Ulfborg-Vemb og Holstebro kommuner.

Vestkystruten har her et af sine smukkeste forløb, ikke mindst ad Raketvejen med de åbne vidder. Det er en helt igennem en unik historie, kommunen kan sælge i det uendelige. Og det er netop historier af denne karakter, turisterne gerne vil høre, og som der er god økonomi i.

Naturoplevelser og den positive fortælling om landskabet og kulturarven vil trække flere turister til Vester Husby. Og der kan skaffes plads til mange flere turister i nye sommerhusområder øst for Vester Husby. De vil bl.a. komme for at opleve og få glæde af et naturgenoprettet Vester Husby. Det kan kun være god turistpolitik at udvikle et områdes attraktioner, ikke at ødelægge dem.

VHGF tilbyder et konstruktivt samarbejde med Holstebro kommune om at udvikle Vester Husbys unikke naturlandskab, herunder også med at søge fonde om støtte til naturgenopretning. Området i almindelighed – og Græm Kær i særdeleshed – skal være en af hovedattraktionerne i den meget storladne natur, som hele området med Husby Klitplantage, Nissum Fjord, Husby Sø, Nørresø og Vest Stadil Fjord udgør.

Vor vision er at få de åbne arealer udviklet efter samme høje standard, som hele sommerhusområdet i øvrigt.

Vester Husby, 17. 10. 2018

Med venlig hilsen

Per Korsgård

Formand for Vester Husby Grundejerforening