Privatlivspolitik for Vester Husby Grundejerforening. (i det efterfølgende benævnt VHGF)

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 01. juli 2018.

VHGF’s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

VHGF er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:    Per Korsgaard

Adresse:             Bækbyvej 124

CVR:                  33436394

Telefonnr.:          +45 2811 2044

Mail:                  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

  1. Medlemsoplysninger:

        Almindelige personoplysninger:

        Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse-, telefonnummer og e-mailadresse.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde indhentes/modtages oplysningerne fra andre kilder:

Herunder sælger af ejendom eller mægler.


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

      Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

      At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig og vedtægternes bestemmelser om foreningens aktiviteter


Formålene:

  1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:

        Foreningens drift og medlemshåndtering.

        Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af projekter

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

      Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamlinger


Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med drift og administration af foreningen sker der videregivelse af oplysninger om adresser og tlf. nr. i forbindelse med naboers og vejformænds kontaktbehov i nødvendigt øjemed.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Medlemmer:

Vi opbevarer dine personoplysninger i den periode hvor medlemskabet er løbende, og der sker sletning af alt medlemskabet således vedrørende, når medlemskabet ophører.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig:

      Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

      Retten til indsigt i egne personoplysninger

      Retten til berigtigelse

      Retten til sletning

      Retten til begrænsning af behandling

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en berettiget anmodning om at få rettet eller slettet i dine personoplysninger, gennemfører vi ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.


Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.